مجتمع تولیدی پارس خاموت مخترع و بنیان گذار صنعت خم و برش میلگرد

مطابق آئین نامه های زلزله و درس های گرفته شده از زلزله ها از ایجاد ستون کوتاه حتی الامکان باید خودداری کرد.دلیل این موضوع را این طور می توان توضیح داد که سختی ستون با عکس مکعب طول آن متناسب است.

بیشتر

باسمه تعالي
رعايت مواردزير (اصول فني )كلافبندي ( شناژ ) افقي وقائم در ساختمان با مصالح بنايي
الف : كلافبندي (شناژ ) افقي تحتاني

 1-حداقل تعداد ميلگرد طواي 6 عدد ميلگرد 10 آجدار باقلاب انتهائي حداقل 15 سانت 2- حداقل عرض كلاف 35 سانت وبيشتر (طبق نظر مهندس ناظر )   3- حداقل قطر خاموت 8 سانت وحداقل قلاب خاموت بعداز قوس 6سانت  4- حداكثر فاصله خاموت 25 سانت   ( ارجح است از 20سانت بيشتر نباشد )در محل تقاطع كلا فها وطرفين كلاف قائم حداكثر 15 سانت (بطول 80 سانت از هر طرف )  5- حداقل  بتن اطراف ميلگرد 5 سانت ( مي بايدلبه بالاي قالب از كلاف حداقل 5 سانت بالاتر باشد )درصورتي كه زير كلاف خاك واقع شده باشد  بتن زيرميلگرد 10 سانت 6- قلابهاي ميلگرد طولي مي بايد پشت آخرين ميلكرد كلاف مقابل يا قائم واقع شود.

بیشتر

نكات فني واجرايي قالب بندي فنداسيون :

در این ساختمان از قالب اجری استفاده شده است. تيغه  آجري به ضخامت22  با اندود ماسه سيماني. بعد از اينکه بتن مگر ريخته شد و مقاومت لازم را بعد از يک روز به دست آورد اگر از قالب مدفون (آجر چيني) استفاده مي شود نوبت به قالب بندي پي ها مي رسد.

بیشتر

الف) آرماتوربندی ستون
برای آرماتوربندی ستون مراحل زیر انجام می‌شود:
1. خم‌زدن ریشه ستون
2. انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون
3. جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ریشه ستون
4. انتقال میلگردهای طولی ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون
5. مشخص‌كردن محل قرارگیری خاموت‌ها بر روی میلگرد طولی با استفاده از گچ
6. بستن میلگردهای طولی ستون با میلگرد ریشه هم‌قطر بوسیله سیم
7. انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاری‌شده با گچ و بستن آن‌ها به میلگرد
8. دیلم زدن

بیشتر

تيرها قسمتي از ساختمان هاي بتني مي باشند كه بار سقف را به ستون منتقل نموده و ستون به پي و بالاخره پي به زمين منتقل مي نمايد. بعد از اتمام بتن ريزي كليه ستون ها و قالب برداري از آن ها ، اقدام به قالب بندي تير هاي اصلي مي نمايند. در ساختمان هائي كه سقف آن تيرچه و بلوك مي باشد معمولا سقف و تيرچه را يكپارچه بتن ريزي مي نمايند .

بیشتر